Fasteners Manufacturer
PL EN

Regulations

 Ogólne warunki sprzedaży dokonywanej przez AWMET Wolniewicz spółka jawna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Regulamin

Ogólne warunki sprzedaży dokonywanej przez AWMET Wolniewicz spółka jawna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

I. Postanowienia ogólne
1. Ogólne warunki sprzedaży stosuje się do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez AWMET Wolniewicz spółka jawna jako sprzedawcę.
2. Użyte w dalszej części Ogólnych warunków określenia z dużej litery oznaczają:
- Ogólne Warunki – Ogólne warunki sprzedaży dokonywanej przez AWMET Wolniewicz spółka jawna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim;
- Sprzedawca – AWMET Wolniewicz spółka jawna;
- Kupujący – druga strona umowy sprzedaży, nabywająca towary od Sprzedawcy;
- Strony – Sprzedawca i Kupujący;
- Towar – towary zbywane przez Sprzedającego w ramach przedmiotu jego działalności.
3. Ogólne Warunki wiążą Strony, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej, tj. wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków lub zawiera od nich odstępstwa.
II. Zawarcie umowy
1. Do zawarcia umowy dochodzi w wyniku złożenia przez Kupującego zamówienia, zaakceptowaniu przez Kupującego postanowień Ogólnych Warunków oraz potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.
2. Sprzedawca wyłącza możliwość dorozumianego zawarcia umowy.
3. Zamówienie winno być podpisane przez osoby uprawnione do występowania
w imieniu Kupującego i wysłane do Sprzedawcy faksem, pocztą lub drogą mailową
w formie skanu.
4. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy a dotyczących producenta towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
5. Uzgodnienia ustne odbiegające od treści zamówienia i potwierdzenia przyjęcia zamówienia nie są wiążące.
III. Przeniesienie własności towaru
1. Do czasu całkowitego uiszczenia ceny Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności przedmiotów sprzedaży (art. 589 kodeksu cywilnego). W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 kc.
2. W przypadku nieuiszczenia całkowitej ceny w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży za uprzednim wyznaczeniem Kupującemu dodatkowego terminu do zapłaty ceny z zagrożeniem, że w razie nieuiszczenia ceny w tym dodatkowym terminie odstąpi od umowy. Kupujący zwracający przedmiot sprzedaży będzie również zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy wynagrodzenia za każdy dzień używania przedmiotu sprzedaży w wysokości 0,5% ceny sprzedaży,
a w razie uszkodzenia przedmiotu sprzedaży również do zapłaty odpowiedniego odszkodowania.
3. Zamiast odstąpienia od umowy Sprzedawca może żądać za opóźnienie uiszczenia ceny wraz z umownymi odsetkami w wysokości maksymalnej w rozumieniu art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121 z późn. zm.).
4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego
z chwilą wydania towaru Kupującemu, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.
IV. Cena
1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
4. Uprawnienie określone w ustępie poprzedzającym przysługuje również Sprzedawcy w przypadku wzrostu kosztów zakupu przez Sprzedawcę danego towaru
w stosunku do cen z chwili zawarcia umowy.
5. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną
o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.
V. Zabezpieczenie wierzytelności Sprzedawcy
1. W celu zabezpieczenia zapłaty wszelkich roszczeń związanych ze sprzedażą Towaru Sprzedawca może zażądać od Kupującego wystawienia weksla in blanco.
2. Wręczenie weksla powinno nastąpić przed wydaniem Towaru Kupującemu. Jeżeli Kupujący nie wręczy weksla w tym terminie Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z wydaniem Towaru.
3. Weksel zostanie zwrócony Kupującemu w terminie 14 dni po wykonaniu umowy przez Strony.
VI. Rękojmia
1. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami Towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają
w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
2. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia wydania towaru.
3. Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego.

VII. Opóźnienia w płatnościach i wydaniu, odpowiedzialność.

1. W przypadku opóźnienia Kupującego z terminowym odbiorem towaru o więcej niż 1 tydzień, zapłaci on Sprzedawcy karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,2% ceny nie odebranego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, liczonego od ustalonej w umowie daty wydania, nie dłużej jednak niż 30 dni.
2. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem Towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się
z dostawy w terminie.
3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy jednorazowo karę umowną w wysokości 25% ceny nie odebranego w terminie towaru w przypadku, gdy Kupujący opóźni się
z odbiorem powyżej 30 dni liczonych od ustalonej w umowie daty wydania.
W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Sprzedawca może również od umowy odstąpić. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty zastrzeżonej kary umownej.
4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego.

VIII. Właściwość sądu, prawo.

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.
2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

IX. Inne postanowienia

1. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.
2. Jeżeli na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedawca jest uprawiony odstąpić od umowy przyjmuje się, iż może on z tego prawa skorzystać w terminie 90 dni od zaistnienia okoliczności stanowiącej przesłankę odstąpienia. Prawa tego nie niweczy fakt wykonywania umowy przez Sprzedawcę po zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.
3. Sprzedawca ma prawo przelewania wierzytelności przysługujących mu od Kupującego i prawo to nie może być umownie ograniczone.
4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.

© AWMET 2024